Regulamin

Regulamin sklepu internetowego tytanlebork.pl obowiązujący od dnia 03.11.2017r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego Tytan Jubilet działającego pod adresem www.sklep.tytanlebork.pl jest Zakład Jubilerski Tytan.s.c. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Jubilerski Tytan s.c., Leszek Baran, Wojciech Silicki, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork, NIP 841-00-10-114, adres poczty elektronicznej: tytanlebork@wp.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do osób (podmiotów) nie będących konsumentami korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem wyraźnie wskazanych postanowień, które mają zastosowanie wyłącznie do osób (podmiotów) nie będących konsumentami). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.tytanlebork.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Zakład Jubilerski Tytan.s.c. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Jubilerski Tytan s.c., Leszek Baran, Wojciech Silicki, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork, NIP 841-00-10-114. , adres poczty elektronicznej: tytanlebork@wp.pl

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz hasło.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dokument zakupy, produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy (firmy) oraz numeru NIP.

2.1.3. Newsletter
Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – wtedy z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.sklep.tytanlebork.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie ikonę „Koperty”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Tytan Jubiler i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Następnie Tytan Jubiler na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Tytan Jubiler, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panela zakupów.

3.2. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Kupujący otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.

3.2.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów bez wcześniejszego poinformowania klientów.

3.2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy, formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, transakcja nie zostanie zautoryzowana w systemie płatniczym Przelewy24 (w przypadku płatności kartą), kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana z poczty polskiej/od kuriera.

3.3. Ceny podane przez sprzedającego wyrażone są w PLN, zawierają należny podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o tym zamawiającego, nie dotyczy to cen zamówień będących w trakcie realizacji. Jeśli cena podana w potwierdzeniu jest różna od ceny widniejącej w sklepie internetowym zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

3.4. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

3.5. W przypadku niedostępności towaru w magazynie sklepu zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.

3.6. Kupujący ma możliwość zrezygnować z zakupów na każdym etapie składania zamówienia.

3.7. Nasze towary dostarczamy na terenie Polski i do krajów Unii Europejskiej.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA/SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY WYSYŁKI

4.1. Zamówienie wysyłamy na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po skompletowaniu, czyli po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Termin otrzymania zamówienia = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

4.2. Czas realizacji zamówienia, może mieć następujące oznaczenia:

4.2.1. wysyłka w 2 dni robocze - produkt znajduje się w naszym magazynie

4.2.2. wysyłka w 10 dni roboczych - produkt musi zostać wykonany po złożeniu zamówienia, a czas potrzebny do realizacji to 10 dni

4.2.3. wysyłka w 14 dni roboczych - produkt musi zostać wykonany po złożeniu zamówienia, a czas potrzebny do realizacji to 14 dni

4.2.4. dostępny do 30 dni roboczych - produkt musi zostać wykonany po złożeniu zamówienia, a czas potrzebny do realizacji to 30 dni

4.2.5. chwilowo niedostępny - produkt jest aktualnie niedostępny.

4.3. Czas realizacji zamówienia informuje, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu skompletowania zamówionych produktów i przygotowania ich do wysyłki.

4.4. Czas dostawy to zazwyczaj następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki w przypadku przesyłki kurierskiej Ekspres24 lub do 1-2 dni roboczych po dokonaniu wysyłki przesyłki kurierskiej Kurier48 lub listem poleconym priorytetowym.

4.5. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

4.5.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

4.5.1.1. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4.5.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

4.5.3.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

4.6. Jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, poinformujemy o tym mailowo lub telefoniczne. Wówczas można będzie wybrać między oczekiwaniem na najbliższą dostawę, zaproponujemy inny podobny produkt bądź zwrot pieniędzy.

4.7 Kupujący zostaje poinformowany o przesłaniu zamówionego towaru w osobnym emailu.

4.8 Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska (Ekspres24, Kurier48)

5.1.2. Przesyłka kurierska pobraniowa (Ekspres24, Kurier48)

5.1.3. Przesyłka polecona priorytetowa

5.2. Specyfikacja opłat za przesyłki w zależności od formy dostawy i sposobu płatności (ceny zawierają podatek VAT):

 Kurier Ekspres24 Kurier48

Przesyłka polecona priorytetowa

Polska Europa

 

przedpłata przelewem

 

13 zł

 

9zł

 

10 zł

 

20 zł

płatność przy odbiorze 15 zł 12 zł    

 


5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.3. 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne  - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub autoryzacji karty płatniczej.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu:

6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady są określone w Kodeksie Cywilnym

6.1.2. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  tytanlebork@wp.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: Tytan s.c, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na powyższy adres Tytan s.c, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork.

6.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

6.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany  Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi wynikających z  przepisów Kodeksu Cywilnego.

6.1.5. W przypadku wymiany lub naprawy z tytułu  rękojmi za wady, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca; w tym koszty dostarczenia Produktu dla oceny niezgodności, wymiany lub naprawy. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

6.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny do sprzedaży, wówczas dokona zwrotu ewentualnych przedpłat Klienta.

7.2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez podawania kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.10, 7.12

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy (umowa sprzedaży) rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu Zwrotu / Odstąpienia do umowy udostępnionym na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub formularzu stanowiącym załącznik do Ustawy o prawach konsumenta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

7.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie pisemne należy wysłać na adres korespondencyjny: Tytan s.c, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork. Oświadczenie w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) należy wysłać na adres e-mail: tytanlebork@wp.pl

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 7.4-7.5.

7.7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

7.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

7.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Sprzedawca dokona zwrotu płatności na kartę płatniczą Klienta (w przypadku płatności kartą płatniczą) lub na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7.12 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.13. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

7.14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

8.1. Niniejszy punkt 8 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

8.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.

9.2.2. Niniejszy regulamin stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta,; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1

 pdf  Formularz odstąpienia od umowy

 


Dane Sprzedawcy:
Zakład Jubilerski Tytan s.c.

Leszek Baran, Wojciech Silicki
ul. Gdańska 36
84-300 Lębork
NIP 841-00-10-114
Regon: 770532404

tytanlebork.pl

tytanlebork(at)wp.pl

tel.: +48 512497782

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl